Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. Crepes Carole is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Crepes Carole. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Crepes Carole niet aansprakelijk. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopiŽn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Crepes Carole. Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in Amsterdam (Nederland) is bevoegd.
Copyright 2009 Crepes Carole, alle rechten voorbehouden.
Designed by Greative